SpelstoppNu.se

Vår verksamhet

Vår verksamhet bygger på engagemang som den drivande kraften och vi strävar för:


 • att nya arbetsmetoder utvecklas för att förebygga spelberoende
 • att fler resurspersoner ansluter till föreningens verksamhet
 • att föreningen ges fortsatta möjligheter att söka organisationsstöd
 • att föreningen ges möjlighet att söka projektstöd
 • att i föreningens egen regi fortbilda och kompetensutveckla de anslutna resurspersonerna
 • att kontinuerligt skapa förbättringar för att nå målen i verksamhetsplanen
 • att genomföra möten med romska ungdomar och anhöriga
 • att informera och upplysa romska ungdomar och anhöriga om spel om pengar
 • att utveckla nätverk och skapa kontakter med romska ungdomar
 • att lokalisera unga romska spelare och deras anhöriga
 • att mobilisera fler resurspersoner
 • att skapa förutsättningar för samverkan med organisationer
 • att skapa ett resurscenter för spel om pengar i forskningssyfte
 • att fortbilda romska hälsoinspiratörer i temat spel om pengar

Hur dessa mål ska uppnås:


 • genom samverkan med resurspersoner i landet
 • genom samverkan med befintliga organisationer med liknande verksamhet
 • genom dialog och möten med unga romska spelare och deras anhöriga
 • genom dialog och möten med myndigheter med ansvar för spelberoende
 • genom att nyttja befintliga metoder och utveckla nya arbetsmetoder
 • genom att skapa ekonomiska förutsättningar för föreningens verksamhet

SpelstoppNu! • Box 9022 • 200 39 Malmö • info@spelstoppnu.se