SpelstoppNu.se

Verksamhetsberättelse för Spelstopp Nu! 2019

Alt Text Verksamhetsåret 2019

Verksamhetsperiod 2019-01-01 – 2019-12-31

Spelstopp Nu! vill med denna verksamhetsberättelse kort sammanfatta det gångna årets aktiviteter och verksamhet som haft syftet att skapa förutsättningar för förebyggande av spel om pengar, överdrivet spelande samt skapa förutsättningar för att ändra attityder till spel om pengar. Styrelsen vill tacka samtliga medverkande och deltagare som gemensamt strävat för att nå de uppsatta målen. Verksamhetens resurspersoner är viktiga nyckelpersoner i strategin att ändra romska ungdomars inställning till spel om pengar. Resurspersonerna är även viktiga aktörer vad gäller lokalisering av anhöriga och erbjudandet av stöd och rådgivning till målgruppen.

Under verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 har verksamheten erhållit ett minskat organisationsstöd från Folkhälsomyndigheten. Organisationen har haft en kort dialog med bidragsgivaren om stödet samt hur organisationen begränsas av ett systematisk minskat stöd. Organisationen har kunnat genomföra verksamheten med rimliga proportioner tack vare verksamhets- och lokalkostnadsstöd som beviljats av Romska Ungdomsförbundet utöver organisationsbidraget beviljat av Folkhälsomyndigheten. Resultatet är att organisationen under verksamhetsåret 2019 inte har kunnat utvecklas till den grad som önskats samt har det inte funnits förutsättningar för nya lokalavdelningar att ansluta sig till verksamheten under 2019.

Organisationen har dock under verksamhetsåret 2019 fortsatt med att stödja och utveckla romska ungdomar och stärka de befintliga nyckelpersonerna för att kunna genomföra aktiviteter i förebyggande syfte i egen regi.

Spelstopp Nu! har deltagit i flera projekt där nyckelpersonerna bjudits in för att föreläsa eller genomföra utbildningar för ungdomar och andra grupper. Nyckelpersonerna är viktiga stöttepelare för verksamheten och en förutsättning för organisationens överlevnad.

Spelstopp Nu! är fortfarande landets enda ideella organisation med fokus på romska barn och ungdomar vad gäller preventivt arbete mot spel om pengar.

Organisationens verksamhet måste lyftas fram och synliggöras på en högre nivå än nuvarande situation. Dock begränsas organisationen med nuvarande låga nivå av statligt stöd f.n. 100 tkr (2019, 2020) vilket resulterar i en begränsad verksamhet och synliggörande. Spelstopp Nu! har begränsats i möjligheterna att delta i viktiga möten och konferenser pga. organisationens ekonomiska förutsättningar.

Under verksamhetsåret 2019 har Spelstopp Nu! haft 42 lokalavdelningar spridda över stora delar av landet. Flera ideella föreningar har sökt samverkan och visat intresse för att ansluta sig till verksamheten men eftersom organisationens ekonomi har varit begränsad har det ej funnits utrymme för att bevilja nya anslutningar under 2019. Spelstopp Nu! ser under 2020 över denna situation och kommer att samtala med de föreningar som önskat och som önskar anslutning till organisationens verksamhet och bevilja dem anslutning eftersom det viktigaste målet är att nå ut till fler ungdomar med den förebyggande verksamheten. Hur organisationen rent ekonomiskt kommer att genomföra detta kommer nästa års verksamhetsberättelse visa.

Halmstad hösten 2019 Utbildning romska ungdomar Halmstad hösten 2019, Behandlingsenheten, Halmstad kommun

Resurspersonerna har genom kontinuerlig utbildning erhållit uppdaterade kunskaper och getts möjligheter till att utveckla ungdomar inom de egna lokala föreningarna. Organisationen har knutit kontakter och resurspersonerna som är grundarna till föreningen har medverkat i flera möten och dialoger med enskilda, aktiva inom föreningslivet, organisationer, myndigheter, studerande m.fl. som kan tänkas samverka och skapa förutsättningar för att föreningen kan nå de uppsatta målen.

Implementeringen av en mer hälsoinriktad fokusering i den totala verksamheten har genomsyrat organisationens verksamhet även under 2019. I den totala verksamheten har flera lokalavdelningar vittnat om att våld i nära relationer, alkohol – samt narkotikamissbruk ofta går hand i hand med spelmissbruket. Därför började Spelstopp Nu! under verksamhetsåret 2018 en intensiv kampanj med målet att upplysa medberoende om vilket stöd som finns för dem. Denna insats har fortsatt under verksamhetsåret 2019. Utbildningar har genomförts för resurspersoner under våren 2019 i Örebro samt under hösten 2019 i Halmstad i samverkan med kommunala aktörer samt civilsamhället. Syftet har varit att öka resurspersonernas kunskaper om våld i nära relationer, medberoende, kommunens åtaganden mm.

Lokalavdelningarna har i sin tur genomfört lokala insatser som t.ex. att bjuda in ansvariga inom kommunen, kvinnojourer m.fl. för att skapa en ökad kunskap för vart partners, anhöriga m.fl. kan vända sig till för stöd. Organisationen har utbildat romska ungdomar i förebyggande syfte gällande spelmissbruk i samverkan med resurspersonerna i de respektive lokalavdelningarna.

Nationellt möte Nationellt möte med resurspersoner, Mölndal oktober 2019

Organisationen har sedan tidigare verksamhetsår tagit del av samt implementerat Folkhälsomyndighetens rapport ”Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation, Delrapportering av uppdraget att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa Dnr A2012/2012/DISK Dnr: 745/2014 – 1.1.1” i den totala verksamheten. Rapporten visar på romska unga kvinnors ohälsa och inte sällan är just denna specifika målgrupp återkommande i den förebyggande verksamheten som Spelstopp Nu! bedriver. Denna rapport och delaktigheten i vidareutvecklandet av hälsoinspiratörsutbildningen har medfört att samarbete inleddes under 2017 med Romska unga kvinnors riksförbund förstärktes under 2018 och har fortsatt under 2019. Samarbetet har resulterat i specifika utbildningar med fokusering på unga romska kvinnor.

Även samarbetet med Center för unga vuxna som inleddes under 2018 har fortsatt under 2019. Samarbetet har bl.a. åter resulterat i nya utbildningar med fokus på jämlikhet, ökad medvetenhet om hedersproblematik samt nolltolerans mot diskriminering. Sedan tidigare har verksamheten haft nolltolerans mot diskriminering men detta arbete har under verksamhetsåret 2019 utvecklats ytterligare tack vare samarbetet. Under verksamhetsåret 2019 har Spelstopp Nu! sett över hur romer exploateras i olika spelföretags marknadsföring samt tagit ett första steg för att se över eventuella juridiska åtgärder som kan förhindra att romer och i synnerhet benämningen ”gypsy” inte förknippas med spel om pengar.

Exempel på hur romer exploateras i spelföretagens marknadsföring: Exempel på hur romer exploateras i spelföretagens marknadsföring Exempel på hur romer exploateras i spelföretagens marknadsföring Exempel på hur romer exploateras i spelföretagens marknadsföring Exempel på hur romer exploateras i spelföretagens marknadsföring

Denna form av marknadsföring sänder felaktiga signaler om att romer är mer spelbenägna än andra folkgrupper samt bygger på stereotypa bilder av romer som oärliga och tjuvaktiga nomadiserade människor. Denna typ av marknadsföring vänder sig oftast till en äldre målgrupp som för romska organisationer är svårare att nå ut till och påverka för en nyanserad bild av romer.

Organisationen har sedan tidigare verksamhetsår varit drivande och påverkat den nationella satsningen på bättre hälsa för romer. Under verksamhetsåret 2019 har Spelstopp Nu! fortsatt att vara drivande och ställt krav på att kursplanen för 2019 samt 2020 ska innehålla ämnet spelmissbruk vilket har antagits. Under 2019 har utbildningen genomförts och avslutats i Örebro för 36 personer samt påbörjats i Halmstad för 15 personer. Sedan tidigare har hundratals personer utbildats under de senaste verksamhetsåren.

En betydande del av målgruppen har varit resurspersoner från Spelstopp Nu! som deltagit i utbildningen som genomförts nationellt (2016), samt lokalt (2017 – 2019). Den totala målgruppen är strax över 4 000 personer. Projektet fortsätter under verksamhetsåret 2020 och Spelstopp Nu! är involverade i den fortsatta verksamheten. Spelberoendes Riksförbund kommer att tillfrågas om de vill fortsatt medverka till att utveckla de romska ungdomarna. Projektet har förstärkt resurspersonerna ytterligare i deras arbete men även förstärkt organisationens kontaktnätverk eftersom flera nya aktörer inom hälsa medverkat i projektet.

Den ohälsa som många romer lever i medför ofta att spelberoende bland denna grupp ökar. Just romers ohälsa i kombination med olika beroenden där spel om pengar är ett har genomsyrat verksamheten 2019. Under verksamhetsåret 2019 har Spelstopp Nu! förstärkt samarbetet med Romska Ungdomsförbundet i det pågående hälsoarbetet.

Under verksamhetsåret 2019 har Spelstopp Nu! fortsatt sin medverkan i OSS/SPER. Dock har inte organisationen kunna delta på möten som OSS/SPER bjudit in till. pga. begränsade ekonomiska förutsättningar. Under verksamhetsåret 2019 har resurspersonerna i sina respektive lokalavdelningar bedrivit förebyggande verksamhet bl.a. genom regelbundna kontakter och alternativa aktiviteter med barn och ungdomar men även genom att bjuda in anhöriga som getts möjligheten att prata av sig, vända sig till någon med samma kulturella bakgrund och som sedan har kunnat vägleda till fortsatt stöd för såväl anhörig som spelare. Alternativa aktiviteter har medfört att romska barn och unga getts en möjlighet att ta del av annan verksamhet än enbart spel. För mindre barn har det medfört att de kommer ut oftare i natur och för de äldre ungdomarna har det medfört att de getts möjlighet till att spela fotboll, träna, bilda nätverk med andra ungdomar i landet. Verksamheten har även bjudit in till nationella sammankomster där romska ungdomar getts möjligheten att berätta om sitt beroende inför andra och få stöd av andra med liknanden beroende. I samband med de nationella sammankomsterna har såväl fotbollsturneringar som andra fritidsaktiviteter genomförts.

Spelstopp Nu! har bedrivit en stor del av sin verksamhet i storstäderna där flest romer är lokaliserade men även i mindre samhällen har aktiviteter erbjudits romska ungdomar. Saknaden av egna verksamhetslokaler i mindre samhällen har resulterat i att fler vänt sig till kommunen/skolor för att hyra lokaler eller använt sig av andra metoder för att bedriva sin verksamhet. Möten med anhöriga har skett i hem, på caféer, skolor m.fl. andra alternativa mötesplatser. Spelstopp Nu! har i Malmö haft tillgång till en egen lokal och utifrån den verkat som mötesplats men även samordningscentral för hela organisationen. Förutsättningar är självklart att organisationsbidraget ökar för att kunna skapa förutsättningar även för resurspersoner som idag verkar utan egna lokaler.

Spelstopp Nu! har under verksamhetsåret 2019 bedrivit förebyggande verksamhet för romska ungdomar i åldern 12 – 25 år men även för yngre barn 8 – 11 år som är en målgrupp i riskzon då det gäller t.ex. TV – och datorspel. Erfarenheterna från tidigare projekt och verksamheter visar på att ett tidigt spelande ofta leder till spel om pengar, tidigare erfarenheter visar även att verksamheten måste bedrivas olika beroende på målgrupp. Verksamheten har skett i samverkan med de anslutna lokala romska föreningar med utbildade resurspersoner och ambitionen har varit att täcka den enorma efterfrågan som romska ungdomar och deras anhöriga är i behov av i form av stöd och rådgivning för att kunna förebygga och bekämpa spelmissbruket bland målgruppen. Det extra tilläggsbidraget har varit välkommet och möjliggjort för organisationen att skapa förutsättningar för ökade aktiviteter som medfört att fler barn och unga aktiverats och getts förebyggande kunskaper om spelmissbruk. Utöver organisationsstödet har lokalkostnadsbidrag samt verksamhetsstöd från Romska Ungdomsförbundet erhållits.

Verksamheten har genom upplysning, metodutveckling samt genom ett antal aktiviteter som skiljer sig beroende på målgrupp skapat förutsättningar för att målen uppnåtts. Resurspersonerna har verkat engagerat och återfinns i ett stort antal svenska städer: Malmö, Göteborg, Stockholm, Linköping, Norrköping, Borlänge, Herrljunga, Borås, Svedala, Bara, Halmstad, Södertälje, Jönköping, Örebro, Nyköping, Katrineholm, Svenljunga, Eslöv, Landskrona, Lund, Gävle Arboga m.fl. Resurspersonerna verkar genom sina respektive föreningar och verksamhetsområden har haft över 4 000 aktiva romska ungdomar vilka utgjort målgruppen.

Resurspersonerna har under verksamhetsåret 2019 genomfört utbildningar i egen regi för befintliga resurspersoner. Resurspersonerna utvecklas konstant eftersom deras engagemang i de respektive föreningarna medför att de deltar i flera andra projekt av olika karaktärer som medför att deras kompetens ökar samt att de i deras arbete som resurspersoner kan dra nytta av dessa kunskaper.

Organisationens ambition har varit att upplysningsmaterial mm ska finnas på romani chib och men detta har inte kunnat förverkligats eftersom det kräver andra ekonomiska förutsättningar.

Målgruppen under verksamhetsåret 2019 har varit:

 • romska ungdomar 12 – 25 år aktiva inom föreningslivet i de föreningar där resurspersonerna återfinns, i dagsläget räknas denna målgrupp till ca 4 000 personer

 • unga romer 20 – 30 år med engagemang för förebyggande arbetet som rekryteras till resurspersoner, denna målgrupp beräknas till 10 personer årligen

 • anhöriga, som genom information getts ökade möjligheter att delta i t.ex. anhöriggrupper eller andra stödgrupper

 • Spelberoendes Riksförbund, Spelberoendegruppen, Romska unga kvinnors riksförbund Center för unga vuxna m.fl. andra.

 • myndigheter som upplysts om organisationens verksamhet och mål.

Samarbetet med Spelberoendes Riksförbund samt Spelberoendegruppen har under 2019 uteslutande bestått av dialog. Eftersom det tidigare projektbidraget numera nedlagts har flera organisationer som Spelstopp Nu! samarbetat med sedan tidigare eller velat utveckla ett samarbete med ej haft möjlighet att genomföra delar av eller hela sina respektive verksamheter. När det gäller samverkan med romska aktörer har samverkan fokuserats till Romska Ungdomsförbundet, Romska unga kvinnors riksförbund samt Center för unga vuxna som anses vara ledande i landet. Samarbetet har medfört flera möten med de olika aktörerna vilket har förstärkt organisationernas sammanhållning. Organisationen har även bjudits in att delta i möten med OSS.

Spelstopp Nu! har under verksamhetsåret 2019:

 • upplyst tusentals romska ungdomar om farorna med spel om pengar

 • skapat förutsättningar för att antalet romska ungdomar som spelar om pengar har minskat med 10 – 20%

 • skapat förutsättningar för att verksamheten kan bedrivas på platser runtom i landet med romska resurspersoner

 • skapat förutsättningar för att anhöriga/medberoende söker sig till bl.a. anhöriggrupper eller andra stödgrupper i respektive region

 • utvecklat nya metoder i det förebyggande arbetet mot spel om pengar

 • skapat förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan befintliga aktörer samt myndigheter


SpelstoppNu! • Box 9022 • 200 39 Malmö • info@spelstoppnu.se